Türkiye’de Sağlıklı Sosyal Girişim Pazar Alanları Oluşturmak

18–19 Mart’ta imece Summit’te gerçekleşecek aynı başlıktaki oturum öncesinde alandan ve Merve’den notlar:

Görsel: Ashoka Türkiye — Bu görsel Ashoka Türkiye’den İyi Haberler Aralık Ayı bülteninde yer almıştır.

Sosyal satın alma alanının gelişmesi; daha fazla sayıda ve farklı tipte aktörün teşvik edilmesi; sosyal girişimlerin ürünlerinin ve hizmetlerinin gelişmesi ve farklılaşması için kişiler, kurumlar ve sektörler arasında eş zamanlı ve farklı fonksiyonlarda işbirliğini gerektirecek.

İlüstrasyon: Joanna Seul
Görsel: imece summit

--

--

interested in systems change, systems thinking and systems mapping

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Merve Kavas

Merve Kavas

154 Followers

interested in systems change, systems thinking and systems mapping